: لیست طرح پژوهشی جدید - طرح پژوهشی کارشناسی و بررسی در سطح ادمین دانشکده - طرح پژوهشی کارشناسی و بررسی در سطح ادمین دانشگاه - طرح پژوهشی بررسی و کارشناسی طرح در کمیته اخلاق - طرح پژوهشی قرارداد - طرح پژوهشی اجرای طرح - طرح پژوهشی بایگانی دانشکده/مرکز - طرح پژوهشی بایگانی توسط مجری - طرح پژوهشی ترجمان دانش - طرح پژوهشی خاتمه - طرح پژوهشی حسابداری - مقالات جدید - مقالات در دست بررسی - مقالات بررسی شده - مقالات پرداخت شده - مقالات ارسال به حسابداری - مقالات بایگانی - مقالات غیر قابل پرداخت - مقالات تکراری - مقالات در دست ویرایش مجری - طرح hsr بایگانی توسط معاونت پژوهشی - طرح hsr کارشناسی و بررسی در سطح ادمین دانشگاه - طرح hsr قرارداد - طرح hsr اجرای طرح - طرح hsr ترجمان دانش - طرح hsr خاتمه یافته - طرح hsr جدید - طرح hsr کارشناسی و بررسی در سطح ادمین دانشکده - طرح hsr بایگانی شده دردانشکده - طرح hsr بایگانی شده توسط مجری - طرح hsr بررسی و کارشناسی طرح در کمیته اخلاق - طرح hsr حسابداری - طرح دانشجویی بایگانی_معاونت - طرح دانشجویی کارشناسی و بررسی در سطح ادمین دانشگاه - طرح دانشجویی بررسی و کارشناسی طرح در کمیته اخلاق - طرح دانشجویی قرارداد - طرح دانشجویی اجرای طرح - طرح دانشجویی جدید - طرح دانشجویی کارشناسی و بررسی در سطح ادمین دانشکده - طرح دانشجویی بایگانی_دانشکده - طرح دانشجویی بایگانی_مجری - طرح دانشجویی مختومه - طرح دانشجویی ترجمان دانش - طرح دانشجویی خاتمه - طرح دانشجویی حسابداری - طرح فناورانه جدید - طرح فناورانه کارشناسی و بررسی در سطح ادمین دانشکده - طرح فناورانه کارشناسی و بررسی در سطح ادمین دانشگاه - طرح فناورانه بررسی و کارشناسی طرح در کمیته اخلاق - طرح فناورانه قرارداد - طرح فناورانه اجرای طرح - طرح فناورانه ترجمان دانش - طرح فناورانه خاتمه - طرح فناورانه حسابداری -

بانک طرح های پژوهشی

جزئیاتردیفکد رهگیرینام مجرینام خانوادگی مجریعنوانجایگاهوضعیتتاریخ وضعیتنام سیستم
Top